Info

VPS - Navidezni zasebni strežniki od mesečno - Domene že od - Cpanel Gostovanje - Kloxo/LxAdmin Gostovanje

Splošni pogoji

Ponudnik HOSTINGDNS

1. Člen: Zlorabe strežnika
Ponudnik spodaj navedena dejanja smatra za zlorabo streznika:
1.Naročnik je odgovoren za vsebino spletnih strani, elektronske pošte in vseh ostalih storitev. Vsebina ne sme biti v nasprotju z zakoni Republike Slovenije in sprejetimi moralnimi stališči ponudnika.
2.Naročnik lahko na strežniku upravlja samo s svojimi podatki, vdori v druge dele strežnika se beležijo in so kaznivi.
3.Naročnik se strinja, da na strežnik ne bo nalagal naslednjih vsebin:
•Vsebin, ki so nasilne, obrekljive, opolzke, pornografske, žaljive ali kakorkoli sporne za javnost.
•Vsebine, ki so namenjene protizakonitemu uničenju ali vlomu v druge sisteme (virus, rootkit, exploit,...)
•Vsebine, ki je namenjena katerikoli drugi dejavnosti, ki je v nasprotju z dogovorom (razni irc roboti, warez ...).
•Vsebine, ki je last zaščitenih znamk, pod patenti ali avtorskimi pravicami.
•Vsebine, ki bi lahko kakorkoli škodovala dobremu imenu in finančni stabilnosti ponudnika.
4.Naročnik se strinja, da ne bo pošiljal nadležne ePošte (SPAM) s strežnika ponudnika oz. z naslovom domen gostovanih pri ponudniku.
5.Katerokoli od storitev ali del storitev ponudnika, ni pod nobenimi pogoji dovoljeno kakorkoli oddati ali prodati brez pisnega dovoljenja ponudnika. Pridružujemo si pravico, da vsakemu uporabniku, ki je brez privoljenja oddal storitev, zaračunamo dvojno ceno te storive.

6.Naročnik se strinja, da ne bo prekomerno obremenjeval procesorja, spomina ali katere koli druge opreme ponudnika. Strinja se tudi, da bo spoštoval omejitev prometa, ponudnik pa si pridržuje pravico da v primeru prekomerne porabe le tega omeji.
7.Ponudnik si pridružuje pravico odstraniti katerokoli vsebino, ki je v nasprotju s splošnimi pogoji ali za katero sam presodi, da vsebina ne sodi na strežnik.
8.Poskus povzročitve škode na strežnikih ali oškodovanje uporabnikov ponudnika je strogo prepovedano.
9.Masovna oglasna sporočila niso dovoljena v ePoštnih sporočilih. Uporabniku bo ob prijavi takega sporočila začasno ali stalno ukinjena storitev, uporabnik pa bo dolžan plačati 150 EUR administrativnih stroškov za odstranitev poštnih strežnikov iz možnih “black list” storitev. Pošiljanje takih sporočil je dovoljeno le v primeru, da naslovniki to želijo, pošiljatelj pa lahko dokaže da taka želja obstaja.
10.Uporaba SSH dostopa je dovoljena ob dogovoru, a le iz statičnih IP številk, ki morajo biti predhodno najavljene in vnešene v sistem. Uporabniki SSH morajo ostati v svojem domačem oddelku (home dir) in ga ne smejo pod nobenim pogojem zapustiti. Prepovedano je tudi branje sistemskih datotek tudi, če so dostopne. V primeru, da pride do ogrozitve varnosti strežnika s temi podatki se uporabnik strinja, da bo plačal odškodnino do 1000 EUR, uporabnik pa bo nemudoma odstranjen iz sistema.
11.Uporabniki, katerim je dostopen crontab, naj tega uporabljajo tako, da ne bodo ogorzili sistema ali omrežja. V primeru kršitve bomo uporabnika nemudoma odstranili.

2. Člen: Plačilni pogoji

1.Za naše storitev je za določeno obdobje potrebno predplačilo. Naročene storitve bodo vzpostavljene najkasneje v roku dveh (2) dni po prejemu nakazila oziroma potrdila o plačilu. Račun bomo poslali po navadni pošti in bo izstavljen na lastnika uporabniškega vmesnika (podatki, ki jih prejmemo ob naročilu).
2.Naročniško razmerja začne veljati z dnem, ko naročnik prejme podatke za dostop do strežnika. Naročnik bo vse podatke prejel na elektronski naslov, ki je bil naveden ob naročilu za naše storitve.
3.Naročnik se zavezuje, da bo svoje obveznosti poravnal v navedenem roku.
4.Vplačila se ne vračajo, razen če se ponudnik odloči drugače.
5.Vse obveznosti, ki so nastale do dne preklica naročniškega razmerja je naročnik dolžan poravnati v celoti.
6.V kolikor ne prejmemo plačila oziroma potrdila o plačilu si pridržujemo pravico do ukinitve storitve po preteku 15 dni od datuma valute. Ponovna aktivacija storitve se zaračuna po veljavnem ceniku.
7.Dodatne storitve ponudnika se prištejejo pri računu za naslednje obračunsko obdobje.
8.Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti cene in storitve. Spremembe nastopijo v veljavo z naslednjim obračunskim obdobjem. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru sprememb cen in paketov po elektronski pošti o tem obvestil naročnika.
9.V primeru, da pride do napačnega zneska je ponudnikova pravica, da znesek popravi in o tem obvesti naročnika, ki se strinja, da bo poravnal razliko v znesku.
10.Obračunsko obdobje je od 1. do 1. v mesecu. Storitev se plača s predplačilom najmanj do konca naslednega obračunskega obdobja razen za prekoračitve prenosov, ki se poravnajo za nazaj v naslednjem obdobju.

5. Člen: Registracija, prenos in podaljšanje domene

1.Naročnik lahko registrira vsako prosto domeno preko vmesnika za naročila. Naročnik se zavezuje, da podatki vnešeni ob registraciji resnični in ažurni. Po izpolnjenem naročilu naročnik prejme podatke za plačilo. Naročnik mora opraviti predplačilo registracije. Po prejemu potrdila, da je plačilo opravljeno bo domena registrirana najskasneje v dveh (2) dneh.
2.Naročnik se zavezuje, da bo zagotovil vse podatke porebne za registracijo domene:
•ime in priimek ali naziv podjetja
•poštni naslov
•elektronski naslov
•telefon
3.Za potrebe WHOIS naročnik dovoljuje objavo naslednjih podatkov:
•ime in priimek ali naziv podjetja
•poštni naslov
•elektronski naslov
•telefon
•ime domene
•DNS strežnik
•Datum registracije in veljavnosti domene.
4.Za pravočasno podaljšanje domene mora skrbeti naročnik sam. Ponudnik se zavezuje, da bo po elektronski pošti naročnika obvestil o bližajočem se izteku domene, v obvestilu bodo tudi vključena navodila za podaljšanje domene.
5.V primeru, da naročnik domene ne podaljša, domena poteče. Ponudnik ne odgovarja za potečene domene.
6.Naročnik se strinja s pogoji za .si domene, ki so objavljeni na strani http://www.arnes.si/domene/splosnipogoji.
7.Kratka pravila za registracijo .COM, .NET, .ORG domen
-dovoljena uporaba črk, števil in "-"
-naziv se ne sme začeti ali končati z "-"
8.Kratka pravila za registracijo .BIZ in .INFO domen
-dovoljena uporaba črk, števil in "-"
-naziv se ne sme začeti ali končati z "-"
-v nazivu je lahko samo en "-"
-vsebovati mora vsaj 3 znake

9.Kratka pravila za registracijo .NAME domen
-dovoljena uporaba črk, števil in "-"
-naziv se ne sme začeti ali končati z "-"
-naziv je sestavljen iz imena in priimka
-ime in priimek sta ločena s “piko”
-ime mora vsebovati vsaj 1 znak
-priimek mora vsebovati vsaj 3 znake
10.Naročnik razume, da prenos domene lahko naroči samo v primeru, da je lastnik domene in ima dostop do administrativnega e-poštnega naslova. Za prenos domene mora biti dotična domena registrirana še vsaj 30 dni.

6. Člen: Trajanje storitev
1.Po izteku plačilnega obdobja se storitve avtomatično podaljšajo za enako obdobje. V primeru da ponudnik 10 dni pred iztekom obdobja ne prejme pisne zahteve za ukinitev storitev.
2.Domene so predplačane za izbrano obdobje. Naročnik mora sam skrbeti za pravočasno podaljšanje domen. Ponudnik se zavezuje, da bo v opomin naročniku pred iztekom domene poslal elektronsko pošto.

7. Člen: Omejitev oziroma prekinitev naročniškega razmerja

1.Naročnik lahko gostovanje kadarkoli prekliče vendar najkasneje vsaj 10 dni pred potekom zakupljenega obdobja.
2.V primeru, da naročnik v dogovorjenem roku ni poravnal obveznosti do ponudnika ga ponudnik obvesti o zamudi. Če ponudniku ne uspe po obvestilu poravnati obveznosti sledijo ukrepi navedeni v 2. členu.
3.Naročnik ne upošteva splošni pogojev zapisanih v tem dokumentu.
4.Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije.
5.Ponudnik lahko brez predhodnega obvestila ukine storitev. V primeru preplačila storitve se denar povrne.
6.V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPota) se naročnik strinja, da se odreka zakonsko določenemu roku za odstop od pogodbe, ker narava storitev odstopa ne omogoča. Izjema so domene .si za fizične osebe, vendar le v primeru, če naročnik ne vpiše NS strežnikov. V primeru vpisa NS strežnikov se šteje, da se naročnik odreče odstopu od pogodbe.

8. Člen: Odškodnine in nadomestila
1.
Naročnik se strinja, da ponudnika, njegovih strank, zaposlenih ter poslovnih partnerjev ne bo terjal ali od njih zahteval odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev ter kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami.
2.Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.

9. Člen: Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

1.Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika.
2.Ponudnik se bo potrudil, da bo strežnik in omrežje delovalo nemoteno, vendar ne more v nobenem primeru zagotoviti stalnega nemotenega delovanja. Razen v primeru podpisa SLA (service legal agreement) pogodbe.
3.Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
•škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,
•škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
•škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
•škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
•škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
•škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
•škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.
4.Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank, zaposlenih ali poslovnih partnerjev. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe.
5.Ponudnik bo v primeru kršitev zakonov Republike slovenije ali Evropske unije sodeloval z organi pregona po svojih zmožnostih in pravnih normah. Ponudnik bo v primeru kršitve zakonov z strani naročnika vse njegove podatke in zapise o delovanju na strežniku predal pristojnim inštitucijam.
6.Ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel.
7.Ponudnik bo osebne podatke hranil v skladu z zakoni.
8.Naročnik se strinja, da ga ponudnik obvešča o storitvah in informacijah, ki jih smatra za primerne.

9.Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za:
•nemoteno delovanje strežnika/strežnikov,
•smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo,
•naročnika obvestil o pomembnih posodobitvah,
•v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake,
•varnost podatkov.
10.Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.
11.Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo storitev.
12.Ponudnik ne daje garancije, da bodo njegove storitve ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam.

10. Člen: Kršitev pogojev poslovanja
1.Uporabnik se strinja, da bo strogo varoval svoja gesla in ostale podatke, ki se nanašajo na njegov dostop v omrežje in bo v primeru nepooblaščenga dostopa kril vse stroške, ki bi nastali. Strinja pa se tudi, da bo v primeru izgube, kraje ali ostalih groženj varnosti nemudoma obvestil ponudnika.
2.Ob kršitvah navedenih členov si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki se mu zdijo potrebni. Takšni ukrepi so takojšnja omejitev ali začasno zaprtje uporabniškega vmesnika, dostop do zakupljenega prostora na strežniku in dostop do nadzorne plošče. Ti ukrepi se izvedejo brez predhodnega obvestila in brez denarnega povračila.

LiveZilla Live Chat Software